HTML elementi näme? - Semalt syn

HTML elementi, DOM (Resminamanyň obýekti modeli) bilen jikme-jik öwrenilenden soň, web sahypasynyň ýa-da HTML resminamasynyň aýry-aýry bölegi. HTML düwünler agajyndan durýar we iň möhüm düwün tekst düwünidir. Her düwüniň aýratyn HTML atributlary bar we düwünlerde beýleki düwünleriň mazmuny we teksti hem bolup biler. Dürli HTML düwünleri semantikany aňladýar, mysal üçin düwünler HTML resminamasynyň ýa-da web sahypasynyň adyny görkezýär.

HTML elementleriniň dürli düşünjeleri:

1. Resminama vs. DOM:

HTML resminamalary adatça "resminamalar" hökmünde berilýär. Soňra jikme-jikleşdirilýär we web brauzeriniň içinde DOM (Resminamanyň obýekt modeli) içerki wekilçiligine öwrülýär. Irki HTML elementleri ýa-da resminamalary nädogry we dürli sintaksis ýalňyşlyklaryndan ybaratdy. Şeýle hem, derňew prosesi ähli esasy we ownuk ýalňyşlyklary düzetmek üçin talap edilýärdi.

2. Elementler vs. Bellikler:

Bellikler we elementler iki dürli termin, ýöne köplenç biri-biri bilen bulaşýarlar. HTML resminamalarynda bellikler bar, ýöne HTML elementi ýok. Elementler, beýleki tarapdan, web sahypasyny derňänsoň döredilýär. Adatça, HTML elementiniň ýagdaýy Başlangyç belliginden görkezilýär we belki çaganyň mazmunyndan ybaratdyr. Ahyrky bellik bilen islän wagtyňyz ýatyryp bilersiňiz.

3. SGML vs. XML:

SGML çäkli düşünmek we kabul etmek bilen çylşyrymly. Beýleki tarapdan, XML ýönekeý alternatiwa hökmünde işlenip düzüldi, ýöne SGML ýaly işleýär. Bularyň ikisi hem goldanýan HTML elementlerini we resminamanyň gurluşy ýaly rugsat berlen kombinasiýalary kesgitlemek üçin ulanylýar. Makrosda HTML ýa-da HTML 5 ýa-da XHTML arkaly döredilip bilner. Şeýle hem, web resminamasynyň DOM elementi hökmünde seljerilmegi belli bir derejede ýönekeýleşdirildi.

HTML konteýner elementiniň bölekleri:

HTML sintaksisinde ähli elementler başlangyç belligi we ahyrky belligi bilen ýazylýar, olaryň arasynda mazmun bar. HTML belligi bir elementiň adyndan durýar we burç ýaýlary bilen gurşalan. Beýleki tarapdan, ahyrky bellik çyzgydan we başlangyç belliginden tapawutlandyrýan burç ýaýdan ybaratdyr. Çig tekst elementleri, adaty elementler we boş elementler ýaly HTML elementleriniň dürli görnüşleri bar. Boş elementleriň başlangyç belligi bar we ahyrky belligi ýok.

Salgylara, belliklere we labyrlara syn:

HTML baý tekst we gurluşly resminamalar üçin dürli adaty neşir sözlerini hödürlemek bilen meşhurdyr. Ony beýleki bellik dillerinden tapawutlandyrýan zat, gipertekstiň we interaktiw resminamalaryň aýratynlyklarydyr. HTML baglanyşygy iki uçdan ybarat bolup, olar labyr we ugur hökmünde hem bellidir. Bu baglanyşyklar bolmasa web sahypalaryňyz dogry birikdirilmez ýa-da indekslenmez. Şonuň ýaly-da, bellikler we labyrlar web sahypaňyzy internete birikdirmekde möhüm rol oýnaýar. Bu üç HTML elementiniň hemmesi sahypaňyzyň bökdençlik derejesini peseltmäge kömek edýär we siz olar hakda WCAG we W3C's, WAI (WebAIM) we CynthiaSays ýaly bellik sahypalaryndan köp zat öwrenip bilersiňiz.

send email